Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) podajemy poniżej ważne informacje na temat twoich danych osobowych zbieranych przez Plastidip-pl Anna Gramsz w ramach prowadzonego sklepu internetowego:

  1. Administratorem twoich danych osobowych jest firma Plastidip-pl Anna Gramsz z siedzibą w Libertowie przy ul. Przylesie 12. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

  2. Twoje dane, przekazywane nam podczas zakupów w naszych sklepach internetowych, przetwarzać będziemy w celu założenia konta w sklepie, składania i realizacji zamówień, wysyłki towaru oraz ewentualnie obsługi złożonej przez ciebie reklamacji czy prowadzenia działań windykacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim twoje dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą one przez nas przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pewnych sytuacjach twoje dane możemy przetwarzać również w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów, a także w celu oferowania ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych produktów i usług, a także produktów i usług firm z nami współpracujących. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

  3. W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora, dostęp do twoich danych osobowych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Odbiorcami twoich danych mogą natomiast być:

  4. Nie zamierzamy przekazywać twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  5. Twoje dane będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, aż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym zamówieniem, regulowanych odrębnymi przepisami oraz do czasu wygaśnięcia naszego obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

  6. W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych, przysługuje ci prawo do: 1) Dostępu do twoich danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych); 2) Sprostowania (poprawienia) danych; 3) Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; 4) Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych); 5) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (patrz. pyt. 2); 6) Przeniesienia danych do innego administratora.

  7. W każdej chwili możesz zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

  8. Dane osobowe przekazujesz nam w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez nas danych sprawi jednak, że nie będziesz mógł założyć konta w naszym sklepie, a przez to dokonywać w nim zakupów.

  9. Nie zamierzamy profilować twoich danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z twoją osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.